Anunțuri

Anunțuri de interes public
Anunt de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod, Compartiment Asistenta Sociala

Anunt de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod, Compartiment Asistenta Sociala

Primaria comunei Marpod  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante de :

 

            1.Denumirea funcției publice de execuție  vacante:

inspector ,clasa I,grad profesional  debutant din cadul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod,județul Sibiu,Compartiment Asistență socială, cu durată normală a timpului de muncă.

 

  2.   Data și ora desfășurării concursului:

       

         -19.11.2021 -ora 10°°- proba scrisă;

         -22.11.2021-ora ora 10°°-proba de interviu;

     perioada de selecție a dosarelor este 8.11-12.11.2021;

  3. Locul desfășurării concursului: -Primăria comunei Marpod ,loc. Marpod,str. Dealului nr. 327,comuna Marpod,județul Sibiu;

        

         4. conditiile  de participare la concurs :

         4.1 condițiile generale de ocupare a funcției publice,prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 -Codul admnistrativ ,cu modificările și completările ulterioare:

Condițiile generale de participare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

      4.2 Condiții specifice de participare:

Inspector,clasa I, grad profesional debutant

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în unul dintre domeniile: asistență socială, drept sau administrație publică

–  vechimea în specialitatea studiilor: nu se solicita

      5. Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:

- formularul de înscriere;

 -curriculum vitae, modelul comun european;

 -copia actului de identitate;

 -copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea  unor specializări şi perfecţionări;

-copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 -cazierul judiciar;

 -declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute la punctele c) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, prin secretarul comisiei de concurs, în format letric.

 

      -    Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Primăriei comunei Marpod  în perioada 19.10 .2021 până la data de 8 .11.2021;

       7. Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector ,clasa I,grad profesional debutant  ,din cadul Compartimentului de Asistență Socială

 • Consituția României,republicată;-integral
 • Partea V ,Titulul I și II ale părții VI-a din OUG 57/2019 -Codul Administrativ;
 • Legea Nr. 292/2011 Legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr. 272/2004, Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr. 217/2003, Republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările ți completările ulterioare;
 • Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 1010/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1993, privind alocația de stat pentru copii, republicată;
 • OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 1825/2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare; -integral
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată ,cu modificările și completările ulterioare; -integral

 

    8.Tematica necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector ,clasaI,grad profesional debutant  ,din cadul Compartimentului de Asistență Socială

 

 • Consituția României,republicată;-integral
 • Partea V ,Titulul I și II ale părții VI-a din OUG 57/2019 -Codul Administrativ;
 • Legea Nr. 292/2011 Legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr. 272/2004, Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr. 217/2003, Republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările ți completările ulterioare;
 • Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 1010/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1993, privind alocația de stat pentru copii, republicată;
 • OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 1825/2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare; -integral
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată ,cu modificările și completările ulterioare; -integral

   9. Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs :

       -   date de contact Gâmfăleanu Marcela,funcție publică de secretar General UAT, telefon mobil 0745478382,e-mail marcela.gamfaleanu@yahoo.com.