Anunțuri

Anunțuri de interes public
Anunt de angajare

Anunt de angajare

Primaria comunei Marpod, cu sediul in localitatea Marpod, str. Dealului, nr. 327, comuna Marpod jud. Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, conform HG 286/2011, dupa cum urmeaza:

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar conform H.G. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată și completată cu H.G. Nr. 1.027/2014:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar:

 

 1. Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală / moașe;
 2. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
 3. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu
 4. Domiciliul în unitatea administrativ-teritorială pentru care candidează sau într-o unitate administrativ-teritorială de vecinătate constituie prioritate la selecția dosarelor.

 

Acte pentru dosarul de înscriere la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar

în conformitate cu H.G. Nr. 286/2011 şi H.G. Nr. 849/2012

 

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Curriculum Vitae.
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copie acte studii specialitatea generalist sau pediatrie:
 • Diplomă de licenţă în specializarea Asistenţă Medicală (studii superioare de lungă durată)

sau

 • Diplomă de absolvire a Colegiului Universitar Medical (studii superioare de scurtă durată)

sau

 • Diplomă de absolvire/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale (şcoală postliceală sanitară

sau

 • Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)
 1. Copie Adeverinţă de grad principal (unde este cazul)
 2. Copie Carnet de muncă pentru activitatea desfăşurată până la 31.12.2010 plus Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor pentru perioada 01.01.2011 până în prezent; (unde este cazul)
 3. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 4. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 5. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul în curs;
 6. Adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. ca îndeplinește condițiile pentru sustinerea concursului
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă (opţional)

 

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspndere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,  cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca, sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 27.09.2021 - proba scrisa, ora 10:00
 • 29.09.2021 – interviul, ora, 10:00

Dosarele de inscriere a candidatilor se vor depune la sediul institutiei, la adresa – str. Dealului, nr. 327, Marpod, jud. Sibiu pana la data de 17.09.2021, relaţii   suplimentare    la   sediul: Primăriei comunei Marpod din localitatea Marpod ,str. Dealului nr. 327 ,jud. Sibiu persoană de contact: Stoica Anca-Mihaela , telefon fix 0269583289/  fax: 0269583288 ,telefon mobil 0786291447 ,  e-mail clmarpod@yahoo.com.

Bibliografia, tematica si actele necesare pentru inscrierea la concurs sunt afisate pe pagina web a institutiei si la avizierul institutiei.