Anunțuri

Anunțuri de interes public
anunt nr. 1418 din 16.05.2023 : ANUNT DE INCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA PASUNE COMUNALA DISPONIBILA PE ANUL 2023

anunt nr. 1418 din 16.05.2023 : ANUNT DE INCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA PASUNE COMUNALA DISPONIBILA PE ANUL 2023

ANUNT DE INCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA

PASUNE COMUNALA DISPONIBILA PE ANUL 2023

 

1.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATORUL:

Denumire : Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Marpod

Cod fiscal :4480238

Sediul :localitatea Marpod , nr.327, comuna Marpod, judetul Sibiu

Cod postal :557135, Romania

Telefon /Fax :0269583289;0269583288

E-mail :clmarpod@yahoo.com

Site oficial : www.primarimarpod.ro

2.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII

Terenul disponibil spre inchiriere are categoria paşune , face parte din domeniul privat al comunei Marpod  potrivit Ordinului Prefectului Judetului Sibiu nr. 185/16.04.2009 ,este situat in extravilan, are  suprafata totala de 146  hectare , este impartit pe LOTURI   si are urmatoarele date de identificare :

Nr.Lot

Suprafata (hectare) /Lot

Tarla / Bloc fizic/Parcela

Suprafata totala /Trup pajiste

Extravilan Localitate

1.

14

Tarla  6 Bloc Fizic  21 Parcela  134

62 hectare 

Marpod

2.

32

Tarla  6 Bloc Fizic 21 Parcela 134

3.

16

Tarla 6 Bloc Fizic  21 Parcela 134

4.

1

Tarla  6 Bloc Fizic  22 Parcela 134

6 hectare

Marpod

5.

1

Tarla  6 Bloc Fizic  22 Parcela 134

6.

4

Tarla  6 Bloc Fizic  22 Parcela 134

7.

8

 Tarla  7  Bloc Fizic 143 Parcela 150

16 hectare

Marpod

8.

8

 Tarla 7 Bloc Fizic 143 Parcela 150

9.

10

 Tarla 38 Bloc Fizic 202 Parcela 1108

10 hectare

Ilimbav

10.

20

Tarla 10/2 Bloc Fizic  113 Parcela 243/1  ; Parcela 50

52 hectare

 

Marpod

11.

10

Tarla 2 Bloc Fizic 113 Parcela 49

12.

12

Tarla 2 Bloc Fizic  113 Parcela 49

13.

10

Tarla 2 Bloc Fizic  113 Parcela  49  Parcela 50

Temei legal : HCL Marpod nr. 33 din data de  11.05.2023 si OUG nr.34/2013.

3.INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE SI DOCUMENTELE DE PARTICIPARE  :

            Informaţii privind documentaţia de atribuire si documentele de participare care se depun pentru procedura de atribuire directa se regasesc in „Regulamentul pentru închirierea prin atribuire directa a pajistilor disponibile pe anul 2023”,  care poate fi obtinut gratuit prin următoarele modalitati :

- solicitare scrisa , de la sediul Primariei Comunei Marpod , Compartimentul Agricol si Cadastru  ,  localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod , cod postal 557135, judetul Sibiu , Romania,

- prin e-mail la adresa clmarpod@yahoo.com

- de pe site-ul oficial www.primariamarpod.ro. :  sectiunea Consiliul Local - Hotarari ale Consiliului Local  - HCL nr.33/2023 , sectiunea Anunturi – Regulament pentru închirierea prin atribuire directa a pajistilor disponibile pe anul 2023 , aflate in domeniul privat al comunei Marpod.

4. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE :  7 ani

5. NIVELUL MINIM AL PREȚULUI INCHIRIERII :  400 lei/ha

6. Solicitantul  nu poate depune in cadrul procedurii de inchiriere prin atribuire directa  decat o singura cerere de inchiriere/lot,  in caz contrar cererea va fi respinsa iar participantul la procedura va fi descalificat

6.INFORMAŢII PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR DE CATRE SOLICITANTI :

6.1.DATA - LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR : 30.05.2023 ora 10.00.

6.2.ADRESA LA CARE TREBUIE DEPUSE DOCUMENTELE : sediul Primariei Comunei Marpod – Registratura , localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , cod postal 557135 , comuna Marpod, judetul Sibiu , Romania.

6.3.NUMĂRUL DE EXEMPLARE ÎN CARE TREBUIE DEPUSE DOCUMENTELE: intr-un singur exemplar original , in plic inchis.

6.4.Solicitantul are obligaţia de a depune documentatia  la adresa şi până la data - limită pentru depunere a documentelor.

6.5.Riscurile legate de transmiterea documentatiei inclusiv forţa majoră , cad în sarcina solicitantului

6.6.Documentatia  depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

7.DATA SI LOCUL LA CARE SE VA DESFASURA SEDINTA PUBLICA DE ATRIBUIRE DIRECTA : 06.06.2023 ora 10.00 , sediul Primariei Comunei Marpod .

7.DATA LIMITA DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE : 23.05.2023 ora 10.00 , la sediul Primariei Comunei Marpod - Registratura ,  localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , cod postal 557135 ,  comuna Marpod , judetul Sibiu , Romania , pe e-mail:clmarpod@yahoo.com

8.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Actiunea in justitie se poate introduce la sectia contencios administrativ  a Tribunalului Sibiu , Adresa : Str. Ocnei, nr. 33, 550188, Sibiu Email: tribunalul.sibiu@just.ro, Telefon +40-269-217104 , Fax +40-269-217702.