Anunțuri

Anunțuri de interes public
Anunt-Examen de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru functia de Inspector de specialitate, gradul I, compartimentul Financiar-Contabil, Impozite si Taxe

Anunt-Examen de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru functia de Inspector de specialitate, gradul I, compartimentul Financiar-Contabil, Impozite si Taxe

Primaria Comunei Marpod organizează la sediul sau, in data 28.03.2022 ora 10.00 examen de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcția de Inspector de specialitate, gradul I, compartimentul Financiar-Contabil, Impozite si Taxe

            Având in vedere Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codul administrativ.

     I.CONDITII GENERALE: conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG.286/2011, cu modificările si completările ulterioare:

 • are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoaște limba romana, scris si vorbit
 • are vârsta minima reglementata de prevederile legale
 • are capacitate deplina de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii
 • nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea

II. CONDITII SPECIFICE

 1. nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

          b) vechime în muncă si experiența in specialitatea studiilor.

          c) cunoștințe în domeniul IT (pachetul Microsoft Office)

 

III. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE PROMOVARE

 • formular de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”.
 • Adeverința care sa ateste vechimea in treapta profesionala din care promovează si faptul ca nu exista o sancțiune disciplinara neradiata, eliberata de compartimentul Resurse Umane

 

Dosarul cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Marpod până la data de 18.03.2022.

              Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise în data de 28.03.2022 ora 10.00.

              Lucrarea scrisă va fi notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269583289, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 800- 1300.

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Constituția României, republicată;-integral
 2. Partea V, Titlul I și II ale părții VI-a din OUG 57/2019 -Codul Administrativ;

 

 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Civil cu modificările si completările ulterioare;
 3. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea operațiunilor de casa, cu modificările si completările ulterioare.

*La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea in vedere toate republicările, modificările si completările intervenite pana la data examenului.